O Nas

Społeczna Szkoła Podstawowa w Chorzowie powstała w roku 1991 z inicjatywy rodziców chcących zapewnić swym dzieciom nowoczesną, na wysokim poziomie wiedzę, znajomość języków obcych oraz wrażliwość na otaczającą rzeczywistość. W swym obecnym kształcie nauka w naszej szkole daleko wykracza poza obowiązujące podstawy programowe MEN. Poprzez zwiększoną ilość godzin w nauczaniu kluczowych przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych stwarza możliwość podniesienia wymagań edukacyjnych i kształtowania dużej wrażliwości społecznej, ekologicznej i estetycznej. Realizacja tak dużych zadań, jakie stawiamy naszym nauczycielom i uczniom możliwa jest tylko dzięki wysokiej fachowości Rady Pedagogicznej ambicji uczniów oraz nauce w zespołach klasowych liczących do 17 uczniów, które pozwalają na daleko idącą indywidualizację nauczania.

Społeczna Szkoła Podstawowa mając komfortowe warunki do nauczania oraz bogatą bazę techniczną stara się wszystkie te atuty w pełni wykorzystać.

Mając na uwadze dobro uczniów oraz oczekiwania rodziców otworzyliśmy z dniem 1.09.1999 r. Społeczne Gimnazjum Śląskie, do którego pierwszeństwo wstępu mają absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej. W swym obecnym kształcie nauka w naszej szkole daleko wykracza poza obowiązujące podstawy programowe Ministerstwa Edukacji i Nauki. Poprzez zwiększoną ilość godzin w nauczaniu kluczowych przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych stwarza możliwość podniesienia wymagań edukacyjnych i kształtowania dojrzałej osobowości. Nasi uczniowie, zdając ogólnopolskie egzaminy gimnazjalne, uzyskują corocznie wyniki wysokie i bardzo wysokie, znacznie przekraczające średni krajowy wynik tych egzaminów, najwyższe w Chorzowie. Realizacja tak dużych zadań jest możliwa tylko dzięki wysokiej fachowości Rady Pedagogicznej, ambicji uczniów, współpracy z rodzicami, nauce w małych zespołach klasowych, które pozwalają na daleko idącą indywidualizację nauczania i poczuciu bezpieczeństwa.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Absolwenci zawsze dostają się do szkół, które wybrali.

Oprócz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, dobrze zorganizowanych i atrakcyjnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, wiele uwagi poświęca się imprezom integrującym środowisko szkolne i rodziców. Na stałe, w kalendarz imprez szkolnych, weszły  wspólne spotkania przy choince, regularne uczestnictwo w życiu kulturalnym (teatr, kino, filharmonia, opera), Kawiarenka Literacka, Festiwal Twórczości Artystycznej, Festiwal Podróżniczy,apele okolicznościowe, wycieczki.

Obydwie szkoły od początku swego istnienia posiadają pełne uprawnienia państwowe.

W roku 2003 obydwie prowadzone przez Stowarzyszenie szkoły otrzymały tytuły i certyfikaty "Szkoła z klasą"

 


Dyrektor mgr Irena Galilejczyk – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, sztuka, zarządzanie oświatą, wiedza o kulturze

Wicedyrektor mgr Joanna Głuch –nauczyciel dyplomowany, język polski, pedagogika opiekuńcza, zarządzanie oświatą

Dyrektor zajęć pozalekcyjnych i opiekuńczych mgr Joanna Parczyk – nauczyciel dyplomowany, psycholog, edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Beata Barwińska –nauczyciel mianowany, muzyk instrumentalista,muzyka,matematyka

mgr Maria Baron –nauczyciel mianowany, matematyka, fizyka

dr Joanna Bielska – nauczyciel kontraktowy, język angielski, specjalista metodyki nauczania języków obcych

pani Magdalena Bocheńska – nauczyciel kontraktowy, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza

mgr Krzysztof Dawid – nauczyciel kontraktowy, matematyka, informatyka, fizyka

mgr Karolina Glück - nauczyciel kontraktowy, język angielski

mgr Michał Gruchalski – nauczyciel mianowany, wychowanie fizyczne, trener II klasy piłki nożnej, instruktor narciarstwa, instruktor tenisa ziemnego

mgr Natalia Handwerker – nauczyciel kontraktowy, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Alina Hoszek – nauczyciel mianowany, język niemiecki, logopedia, etyka

mgr Klaudyna Kaczmarek –nauczyciel dyplomowany, język angielski, język polski, sztuka

mgr Anita Kocek – nauczyciel dyplomowany, matematyka, informatyka

mgr Anna Kolarczyk – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, biologia

pani Renata Kończyk – nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Krawczyk –nauczyciel kontraktowy, pedagogika z resocjalizacją, pedagogika społeczno-opiekuńcza

mgr Halina Krawczyk –nauczyciel mianowany, pedagogika pracy kulturalno-oświatowej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gimnastyki korekcyjnej

mgr inż. Bożena Kruk – nauczyciel dyplomowany, technika, wychowanie do życia w rodzinie, przedsiębiorczość, doradca zawodowy

mgr Andrzej Kuczok – nauczyciel mianowany, artysta plastyk, malarz, grafik, rzeźbiarz

mgr Izabela Minuta – Pyś – nauczyciel dyplomowany,edukacja wczesnoszkolna , muzyka, pedagogika opiekuńcza

mgr Marian Moczulski –nauczyciel mianowany, religia, informatyka

mgr Marek Pańta – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, trener II klasy w narciarstwie, instruktor piłki nożnej, instruktor żeglarstwa, kapitan jachtowy, kapitan motorowodny

mgr Grażyna Drewniak – Rączka –nauczyciel dyplomowany, biologia, chemia

mgr Ewa Siwczyk – nauczyciel mianowany, język polski, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo

mgr Beata Skotnica –nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Agnieszka Światowska –nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo –wychowawcza, oligofrenopedagogika

mgr Łukasz Waga – nauczyciel mianowany, geografia, przyroda

mgr Iwona Walczak –nauczyciel dyplomowany, język polski, zarządzanie oświatą

mgr Dobrochna Wójcik – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor narciarstwa zjazdowego

mgr Joanna Wojciechowska - nauczyciel dyplomowany, wychowanie muzyczne, wiedza o społeczeństwie, zarządzanie oświatą, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie, sztuka

mgr Ryszard Zawadzki – nauczyciel dyplomowany, religia, pedagogika społeczno-opiekuńcza

mgr Maria Żółkiewska – nauczyciel dyplomowany, historia, język angielski

Stawki czesnego w kl. 1-5 Społecznej Szkoły Podstawowej
oraz w kl.I i II Społecznego Gimnazjum Śląskiego wynoszą:
- w systemie 10 - miesięcznym - 780 zł
- w systemie 12 - miesięcznym - 650 zł
Stawki czesnego w kl.6 Społecznej Szkoły Podstawowej oraz w kl.III Społecznego Gimnazjum Śląskiego wynoszą:
(opłata obowiązująca do końca roku szkolnego 2016/2017)
- w systemie 10 - miesięcznym - 770 zł
- w systemie 12 - miesięcznym - 642 zł
Wysokość jednorazowej wpłaty wpisowego wynosi:
- Społeczna Szkoła Podstawowa - 1200 zł
- Społeczne Gimnazjum Śląskie - 600 zł
Ulgi dla rodziców kształcących w szkole więcej niż jedno dziecko:
- 50% zniżka miesięcznej stawki czesnego za drugie i kolejne dziecko
- zwolnienie z opłaty wpisowego za drugie i kolejne dziecko


przydatne strony