Kółka

Zajęcia kółka plastycznego przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci z klas 1-3 Społecznej Szkoły Podstawowej znajdujących radość i zadowolenie w tworzeniu prac plastycznych. Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych dzieci. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości ucznia. Na zajęciach doskonalimy różne znane już dzieciom techniki plastyczne oraz eksperymentujemy w technikach znanych mniej lub nieznanych. Własna działalność artystyczna pomaga rozumieć sztukę, przygotowuje świadomego odbiorcę kultury, rozwija sprawność manualną (motoryka mała), uwrażliwia na piękno otaczającego świata i sztuki, kształtuje umiejętność wyrażania swoich przeżyć, emocji różnymi środkami wyrazu plastycznego, pełni zatem również funkcję terapeutyczną Zapraszamy do zakładki galeria SSP, gdzie można podziwiać efekty działań twórczych .
Koło dla uczniów klas 4-6 Społecznej Szkoły Podstawowej. Podczas zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, poprzez poznawanie atrakcji turystycznych świata, krajobrazów i zjawisk przyrodniczych. Dzieci pracują z mapą i publikacjami turystycznymi. Uczestniczą również w corocznej wystawie stanowisk turystycznych w ramach projektu „Biuro podróży” .
Gry terenowe są to zajęcia, podczas których, oprócz najbardziej popularnych gier sportowych można poznać i doskonalić inne, mniej powszechne dyscypliny sportowe. W ramach lekcji odbywają się podchody, biegi na orientację, wyjazdy do parku linowego, na kręgle, łyżwy, korty tenisowe, rolki itp.
Gry i zabawy to zajęcia, podczas których najmłodsze dzieci bawią się i grają w swoje ulubione gry sportowe. Lekcje zawierają elementy gimnastyki, zabaw oraz gier drużynowych.
Na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klas 1 – 3 w wymiarze dwóch godzin tygodniowo pod nazwą ,,Techniki szybkiego uczenia się” wprowadzane są efektywne techniki uczenia takie jak: efektywne czytanie poprzez poszerzanie pola widzenia, szybkie i skuteczne zapamiętywanie poprzez poznanie nowych technik pamięciowych, szybkie i skuteczne notowanie (mapy myśli), ćwiczenia na koncentrację uwagi, ćwiczenia spostrzegawczości, ćwiczenia wyobraźni, zadania twórcze, gimnastyka oka, rysowanie i pisanie oburącz.
Celem zajęć jest usprawnienie umiejętności zdobywania wiedzy, ale również odkrycie możliwości ucznia, dzięki systematycznej stymulacji umysłu w trakcie regularnych ćwiczeń w formie zabawy.

Podczas zajęć uczeń poznaje nowe metody i techniki pracy, które w konsekwencji prowadzą do umocnienia procesów poznawczych, a także rozwijają wyobraźnię i myślenie przyczynowo – skutkowe. Dostarczając uczniom nowych narzędzi pracy, daje się im jednocześnie szansę na ujawnienie się ich talentów i zdolności w różnych kierunkach, w tym takich, których nie mieli okazji odkryć wcześniej podczas swojej edukacji.

Dla dzieci, efektem stosowania nowoczesnych technik szybkiego uczenia się, jest: polepszenie koncentracji uwagi, poprawa funkcjonowania pamięci, opanowanie technik pamięciowych, rozwinięcie zdolności twórczego myślenia, nauka sporządzania nowoczesnych notatek, tj.: map myśli oraz łańcuchów zdarzeń, poszerzenie pola widzenia, nauka odpoczynku oczu, skrócenie czasu spostrzegania, wzbogacenie słownictwa i nawyku poznawania nowych słów, poszerzenie i pogłębienie zainteresowań intelektualnych.

Efektem tych zajęć jest również wzmocnienie motywacji uczniów do działania i uczenia się. Dzięki wzrostowi efektywności pracy umysłowej, uczniowie łatwiej osiągają zamierzone cele, zmniejsza się stres związany z nauką szkolną, a jednocześnie podnosi się poziom satysfakcji z własnych dokonań. Odkrywają swoje mocne strony, przezwyciężają sytuacje trudne, a nauka staje się systematyczna i konsekwentna.
Kółko przedmiotowe z języka angielskiego przeznaczone jest dla dzieci osiągających bardzo dobre wyniki w nauce języka angielskiego, którym należy zapewnić możliwości dalszego rozwoju językowego wykraczającego poza podstawę programową.

Głównym celem kółka jest zmotywowanie uczniów do dalszej pracy nad swoją kompetencją językową poprzez angażowanie ich w wykonywanie interesujących zadań. Pod względem merytorycznym celem jest osiągnięcie przez uczestników kółka poziomu pozwalającego na przystąpienie do egzaminu Cambridge English Starters.
Jeśli cel ten zostanie osiągnięty w trakcie roku szkolnego, kolejnym krokiem będzie realizacja programu przygotowującego do egzaminu Cambridge English: Movers.

Dodatkowym celem kółka jest również przygotowanie chętnych do uczestnictwa w konkursie języka angielskiego FOX.

Podstawowe materiały: Saxby, K. (2011): Storyfun for Starters. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Robinson, A. i K. Saxby (2010): Fun for Starters. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Robinson, A. i K. Saxby (2010): Fun for Movers. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
W Szkole Społecznej działa 3 ChGZ "Obrońcy Zielonej Planety" Hufca ZHP Chorzów.
Gromada Zuchowa zrzesza dzieci od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.
Podczas zbiórek nikt się nie nudzi! Bawimy się, pląsamy, śpiewamy, uczymy się ciekawych rzeczy. Zdobywamy sprawności, razem lub indywidualnie, bo każdy z nas ma inne zainteresowania, którymi dzieli się z innymi.
W weekendy jeździmy na biwaki, rajdy, a podczas wakacji spędzamy czas na obozie zuchowym.
Każde spotkanie jest przygodą, która może również Tobie się zdarzyć!
Zapraszamy !
Zespół wokalno- intrumentalny „Małe Verba Volant”, który przygotowuje uczniów klas 4-6, do prawdziwego, dużego „Verba Volant”, powstał w 2014 r. Zespół najchętniej wykonuje piosenki z nurtu poezji śpiewanej przy wtórze gitary, jednak nie pogardzimy żadną dobrą piosenką. Często nasze instrumentarium poszerza się, np. o pianino, akordeon, skrzypce, flet, instrumenty perkusyjne - wszystko zależy od tego na czym grają nasi uczniowie. Niekwestionowanym „hymnem” zespołu jest piosenka z tekstem Edwarda Stachury „Opadły mgły”; znają ją wszystkie pokolenia verbavolantowców. Obydwa zespoły mogą pochwalić się wieloma sukcesami w konkursach, ale największym sukcesem jest umiejętność pracy w zgranej grupie i dzielenie się miłością do śpiewania. I to jest najważniejsze!

Teatrzyk "Żarcik" działa w naszej szkole już od 20 lat.
Uczestniczą w nim uczniowie klas 1-3, któryzainteresowani są teatrem, lubią wystepować na scenie i chcą roziwjać swoje artystyczne zdolności.
Teatrzyk " Żarcik" jest laureatem wielu konkursów i festiwali teatralnych na szczeblu miejskim oraz wojwódzkim.
Ubiegłoroczne osiągnięcia to zajęcie I miejsca w XV Festiwalu Kultury Młodzieży Szkół Podstawowych
i Gimanzjów i II miejsca w Miejskim Festiwalu kultury Młodzieży Szkolnej.
W zespole dzieci uczą się nie tylko sztuki aktorskiej, ale także współpracy, dyscypliny i odpowiedzialności
w grupie.
Od początku istnienia teatrzyku "Żarcik" zespół prowadzi pani Halina Krawczyk.

Zespół wokalno-taneczny "Mix" powstał w roku szkolnym 2013/2014 z myślą o najmłodszych uczniach naszej szkoły.
W zajęciach uczestniczą dzieic z klas "0" i I SSP, które lubią śpiewać i tańczyć.
Nasi mali artyści występowali w ubiegłym roku na szkolnych okazjonalnych imprezach oraz Festiwalu Twórczości Artystycznej.
Zespół prowadzą panie Halina Krawczyk i Monika Lubina.

Zajęcia mają różny charakter - zależnie od grupy wiekowej i osoby prowadzącej.
Pan Marian prowadzi zajęcia z klasami trzecimi SSP, wprowadzające w zagadnienia informatyki w klasie czwartej i piątej. Zapoznajemy się z większością programów i problematyką poruszaną na informatyce, jednak o wiele swobodniej. Czas poświęcony poszczególnym zadaniom zależ od możliwości i chęci uczestników. Zadania są nieco inne i mają na celu oswoić uczniów z każdym z programów. Uczniowie klas 4-6 mają zajęcia wyrównawcze. Uzupełniają zadania lub poszerzają swoją wiedzę związaną z przerabianym na bieżąco materiałem na informatyce.
Kółka z panem Łukaszem są zajęciami wychodzącymi poza ramy programowe informatyki.
Wiedza zdobyta na kółku informatycznym ułatwia rozumienie informatyki jako takiej oraz poszerza wiedzę informatyczną ponad program szkolny.
SKS to zajęcia, podczas których uczniowie wybierają i doskonalą swoje ulubione gry sportowe.
Celem zajęć jest rozwijanie cech motorycznych – szybkości, zwinności, skoczności oraz zachęcanie uczniów do aktywnego trybu życia.
Udział w grach sportowych pozwala kształtować wolę walki i zwycięstwa zgodnie z zasadą „fair play”.
W zdrowym ciele, zdrowy duch! Zapraszamy!
Zasadniczym celem zajęć kółka technicznego jest rozwijanie zainteresowań,
doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych uczniów
oraz stymulowanie rozwoju ogólnotechnicznego.
Uczniowie nie tylko poznają nowatorskie techniki , ale również rozwijają wyobraźnię i kreatywność,
a także wykorzystują nabyte umiejętności w życiu codziennym.
Zajęcia rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość,
ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny.
Oprócz niewątpliwych walorów kształcących, wychowawczych i praktycznych, zajęcia są
doskonałym sposobem na nietuzinkowe spędzenie wolnego czasu
w gronie rówieśników oraz dostarczają wiele satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Przydatne strony