Kółka

Zajęcia kółka plastycznego przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci z klas 1-3 Społecznej Szkoły Podstawowej znajdujących radość i zadowolenie w tworzeniu prac plastycznych. Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych dzieci. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości ucznia. Na zajęciach doskonalimy różne znane już dzieciom techniki plastyczne oraz eksperymentujemy w technikach znanych mniej lub nieznanych. Własna działalność artystyczna pomaga rozumieć sztukę, przygotowuje świadomego odbiorcę kultury, rozwija sprawność manualną (motoryka mała), uwrażliwia na piękno otaczającego świata i sztuki, kształtuje umiejętność wyrażania swoich przeżyć, emocji różnymi środkami wyrazu plastycznego, pełni zatem również funkcję terapeutyczną Zapraszamy do zakładki galeria SSP, gdzie można podziwiać efekty działań twórczych .
Gry i zabawy to zajęcia, podczas których najmłodsze dzieci bawią się i grają w swoje ulubione gry sportowe. Lekcje zawierają elementy gimnastyki, zabaw oraz gier drużynowych.
Na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klas 1 – 3 w wymiarze dwóch godzin tygodniowo pod nazwą ,,Techniki szybkiego uczenia się” wprowadzane są efektywne techniki uczenia takie jak: efektywne czytanie poprzez poszerzanie pola widzenia, szybkie i skuteczne zapamiętywanie poprzez poznanie nowych technik pamięciowych, szybkie i skuteczne notowanie (mapy myśli), ćwiczenia na koncentrację uwagi, ćwiczenia spostrzegawczości, ćwiczenia wyobraźni, zadania twórcze, gimnastyka oka, rysowanie i pisanie oburącz.
Celem zajęć jest usprawnienie umiejętności zdobywania wiedzy, ale również odkrycie możliwości ucznia, dzięki systematycznej stymulacji umysłu w trakcie regularnych ćwiczeń w formie zabawy.

Podczas zajęć uczeń poznaje nowe metody i techniki pracy, które w konsekwencji prowadzą do umocnienia procesów poznawczych, a także rozwijają wyobraźnię i myślenie przyczynowo – skutkowe. Dostarczając uczniom nowych narzędzi pracy, daje się im jednocześnie szansę na ujawnienie się ich talentów i zdolności w różnych kierunkach, w tym takich, których nie mieli okazji odkryć wcześniej podczas swojej edukacji.

Dla dzieci, efektem stosowania nowoczesnych technik szybkiego uczenia się, jest: polepszenie koncentracji uwagi, poprawa funkcjonowania pamięci, opanowanie technik pamięciowych, rozwinięcie zdolności twórczego myślenia, nauka sporządzania nowoczesnych notatek, tj.: map myśli oraz łańcuchów zdarzeń, poszerzenie pola widzenia, nauka odpoczynku oczu, skrócenie czasu spostrzegania, wzbogacenie słownictwa i nawyku poznawania nowych słów, poszerzenie i pogłębienie zainteresowań intelektualnych.

Efektem tych zajęć jest również wzmocnienie motywacji uczniów do działania i uczenia się. Dzięki wzrostowi efektywności pracy umysłowej, uczniowie łatwiej osiągają zamierzone cele, zmniejsza się stres związany z nauką szkolną, a jednocześnie podnosi się poziom satysfakcji z własnych dokonań. Odkrywają swoje mocne strony, przezwyciężają sytuacje trudne, a nauka staje się systematyczna i konsekwentna.
W Szkole Społecznej działa 3 ChGZ "Obrońcy Zielonej Planety" Hufca ZHP Chorzów.
Gromada Zuchowa zrzesza dzieci od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.
Podczas zbiórek nikt się nie nudzi! Bawimy się, pląsamy, śpiewamy, uczymy się ciekawych rzeczy. Zdobywamy sprawności, razem lub indywidualnie, bo każdy z nas ma inne zainteresowania, którymi dzieli się z innymi.
W weekendy jeździmy na biwaki, rajdy, a podczas wakacji spędzamy czas na obozie zuchowym.
Każde spotkanie jest przygodą, która może również Tobie się zdarzyć!
Zapraszamy !

Teatrzyk "Żarcik" działa w naszej szkole już od 20 lat.
Uczestniczą w nim uczniowie klas 1-3, któryzainteresowani są teatrem, lubią wystepować na scenie i chcą roziwjać swoje artystyczne zdolności.
Teatrzyk " Żarcik" jest laureatem wielu konkursów i festiwali teatralnych na szczeblu miejskim oraz wojwódzkim.
Ubiegłoroczne osiągnięcia to zajęcie I miejsca w XV Festiwalu Kultury Młodzieży Szkół Podstawowych
i Gimanzjów i II miejsca w Miejskim Festiwalu kultury Młodzieży Szkolnej.
W zespole dzieci uczą się nie tylko sztuki aktorskiej, ale także współpracy, dyscypliny i odpowiedzialności
w grupie.
Od początku istnienia teatrzyku "Żarcik" zespół prowadzi pani Halina Krawczyk.

Zespół wokalno-taneczny "Mix" powstał w roku szkolnym 2013/2014 z myślą o najmłodszych uczniach naszej szkoły.
W zajęciach uczestniczą dzieic z klas "0" i I SSP, które lubią śpiewać i tańczyć.
Nasi mali artyści występowali w ubiegłym roku na szkolnych okazjonalnych imprezach oraz Festiwalu Twórczości Artystycznej.
Zespół prowadzą panie Halina Krawczyk i Beata Barwińska.

Zajęcia kółka komputerowego odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia przeznaczone są dla każdego ucznia z klas 1-3, chętnego do rozszerzenia swojej wiedzy z informatyki.
W czasie ich trwania uwzględniane są potrzeby i zainteresowania uczniów.
Warto wdrożyć dzieci do świadomego posługiwania się komputerem już od klasy pierwszej.
Możliwość kontaktu z tym nowym urządzeniem jest dla dzieci wyzwaniem, które chętnie podejmują,
a zdobyte umiejętności obsługi komputera pozwolą im lepiej funkcjonować w szkole i życiu dorosłym.
Praca na kółku komputerowym ma za zadanie uświadomienie uczniom, że bawiąc się mogą dowiedzieć się wielu ciekawostek i posiąść nowe umiejętności.
W czasie zajęć dzieci poznają zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego,
przygotowują się do korzystania z techniki informatycznej w celu poszerzania wiedzy,
rozwijają swoje zainteresowania technologią informacyjną.
Matmistrz, to kółko podczas którego uczniowie :
1. Poszerzają wiedzę o wiadomości i umiejętności spoza podstawy programowej.
2. Przygotowują się do konkursów.
3. Angażują się w organizację Święta liczby PI.
4. Rozwijają zainteresowania naukami ścisłymi.
5. Posługują się językiem matematyki.
6. Rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów i poszukiwania różnych dróg rozwiązań w sposób twórczy.
Na spotkaniach rozwijamy zainteresowania uczniów, przygotowujemy ich do konkursów polonistycznych,
ponadto inspirujemy do czytania książek i dbania o kulturę języka.
Pomagamy również w nadrobieniu zaległości i wyjaśnieniu trudniejszych zagadnień.
Program kółka obejmuje następujące obszary:
1. Poznawanie siebie.
2. Wybór drogi edukacyjnej.
3. Rynek pracy.
4. Planowanie działa.
5. Gospodarowanie zasobami osobistymi i finansowymi.
Realizacja podzielona jest na trzy moduły:
1. Mogę, potrafię, chcę.
2. Przedsiębiorczo, czyli jak?
3. Bezpiecznie jak w banku.
Uczniowie uczą się m.in.: kreowania własnego wizerunku, gospodarowania posiadanymi zasobami,
zarządzania czasem, planowania i konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów, przewidywania skutków własnych działań,
gospodarowania finansami, oszczędzania i lokowania środków finansowych, sporządzania budżetu osobistego,
budżetu przedsięwzięcia, bezpiecznego korzystania z usług banku, korzystania z praw konsumenta.
Planują własną karierę zawodową poprzez wytyczanie ścieżki edukacyjnej i przekonują się o istnieniu zależności
między sukcesem w życiu zawodowym, a wykształceniem, kreatywnością i umiejętnością dostosowania się
do zmieniającej się struktury rynku pracy.
Koło dla uczniów klas 4-6.
Podczas zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
poprzez poznawanie atrakcji turystycznych świata, krajobrazów i zjawisk przyrodniczych.
Dzieci pracują przy stanowiskach komputerowych,przeprowadzają dyskusje o obejrzanych filmach turystycznych,
rywalizują w grach turystycznych, przygotowują prace plastyczne, a także posiłki w ramach poznawania różnych kuchni świata.
Ponadto uczniowie uczestniczą w przygotowaniu corocznej wystawy stanowisk turystycznych,
poświęconych wybranemu państwu, w ramach projektu Biuro Podróży.
Na zajęciach sprawdzamy słuszność niektórych praw fizyki poprzez doświadczenia.
Wykonujemy eksperymenty głownie z hydrostatyki oraz dynamiki,
gdyż są one widowiskowe i dodatkowo pomagają uczniom zrozumieć otaczający nas świat.
Na zajęciach uczniowie pomagają nauczycielowi w przeprowadzeniu doświadczenia, i jeśli jest możliwość próbują je samodzielnie wykonać.
Uczestnicy rozwijają zainteresowania geografią, a także uczą się dostrzegania,
rozumienia i wartościowania zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym.
Podczas zajęć uczniowie prowadzą dyskusje o problemach współczesnego świata, proponują rozwiązania,
wzbogacają swój system wartości, realizują treści edukacji międzykulturowej.
Uzupełnieniem zajęć są projekcje filmów podróżniczych, a także organizacja szkolnego festiwalu podróżniczego.
Gry terenowe są to zajęcia, podczas których, oprócz najbardziej popularnych gier sportowych
można poznać i doskonalić inne, mniej powszechne dyscypliny sportowe.
W ramach lekcji odbywają się podchody, biegi na orientację, wyjazdy do parku linowego, na kręgle, łyżwy,do Laserhouse, Freestyle Park, na rolki itp.
Głównym celem kółka kulinarnego jest zainteresowanie uczniów sztuką kulinarną, jako pożyteczną umiejętnością
wykorzystywaną w życiu codziennym, a także jako formą spędzania czasu wolnego, która może rozwinąć się w interesujące i „smaczne” hobby.
Na zajęciach doskonalimy kunszt kulinarny uwzględniając najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia,
kształtujemy nawyki zdrowego odżywiania się, nabywamy i rozwijamy umiejętności posługiwania się różnym sprzętem AGD,
wyzwalamy swoją kulinarną kreatywność oraz konsumujemy przygotowane przez nas potrawy.
Łącząc przyjemne z pożytecznym miło spędzamy czas i doskonale się bawimy.
W Szkole Społecznej działa 110 KDH "Szare Szeregi" Hufca ZHP Chorzów.
Drużyna Harcerska zrzesza dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej.
Podczas zbiórek harcerskich poszerzamy swoją wiedzę z pierwszej pomocy, terenoznawstwa, pionierki czy szyfrów.
Na zbiórkach oprócz zajęć harcerskich tworzymy tworzymy filmy, strzelamy z wiatrówki, czytamy książki, jeździmy na łyżwach, pływamy.
W weekendy jeździmy na biwaki, rajdy, a w wakacje spędzamy czas na obozach.
Każde spotkanie jest przygodą, która może również Tobie się zdarzyć! Zapraszamy.

Przydatne strony