Kółka

Zajęcia kółka plastycznego przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci z klas 1-3 Społecznej Szkoły Podstawowej znajdujących radość i zadowolenie w tworzeniu prac plastycznych. Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych dzieci. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości ucznia. Na zajęciach doskonalimy różne znane już dzieciom techniki plastyczne oraz eksperymentujemy w technikach znanych mniej lub nieznanych. Własna działalność artystyczna pomaga rozumieć sztukę, przygotowuje świadomego odbiorcę kultury, rozwija sprawność manualną (motoryka mała), uwrażliwia na piękno otaczającego świata i sztuki, kształtuje umiejętność wyrażania swoich przeżyć, emocji różnymi środkami wyrazu plastycznego, pełni zatem również funkcję terapeutyczną Zapraszamy do zakładki galeria SSP, gdzie można podziwiać efekty działań twórczych .
Koło dla uczniów klas 4-6.
Podczas zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
poprzez poznawanie atrakcji turystycznych świata, krajobrazów i zjawisk przyrodniczych.
Dzieci pracują przy stanowiskach komputerowych,przeprowadzają dyskusje o obejrzanych filmach turystycznych,
rywalizują w grach turystycznych, przygotowują prace plastyczne, a także posiłki w ramach poznawania różnych kuchni świata.
Ponadto uczniowie uczestniczą w przygotowaniu corocznej wystawy stanowisk turystycznych,
poświęconych wybranemu państwu, w ramach projektu Biuro Podróży.
Gry terenowe są to zajęcia, podczas których, oprócz najbardziej popularnych gier sportowych
można poznać i doskonalić inne, mniej powszechne dyscypliny sportowe.
W ramach lekcji odbywają się podchody, biegi na orientację, wyjazdy do parku linowego, na kręgle, łyżwy,do Laserhouse, Freestyle Park, na rolki itp.
Gry i zabawy to zajęcia, podczas których najmłodsze dzieci bawią się i grają w swoje ulubione gry sportowe. Lekcje zawierają elementy gimnastyki, zabaw oraz gier drużynowych.
Na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klas 1 – 3 w wymiarze dwóch godzin tygodniowo pod nazwą ,,Techniki szybkiego uczenia się” wprowadzane są efektywne techniki uczenia takie jak: efektywne czytanie poprzez poszerzanie pola widzenia, szybkie i skuteczne zapamiętywanie poprzez poznanie nowych technik pamięciowych, szybkie i skuteczne notowanie (mapy myśli), ćwiczenia na koncentrację uwagi, ćwiczenia spostrzegawczości, ćwiczenia wyobraźni, zadania twórcze, gimnastyka oka, rysowanie i pisanie oburącz.
Celem zajęć jest usprawnienie umiejętności zdobywania wiedzy, ale również odkrycie możliwości ucznia, dzięki systematycznej stymulacji umysłu w trakcie regularnych ćwiczeń w formie zabawy.

Podczas zajęć uczeń poznaje nowe metody i techniki pracy, które w konsekwencji prowadzą do umocnienia procesów poznawczych, a także rozwijają wyobraźnię i myślenie przyczynowo – skutkowe. Dostarczając uczniom nowych narzędzi pracy, daje się im jednocześnie szansę na ujawnienie się ich talentów i zdolności w różnych kierunkach, w tym takich, których nie mieli okazji odkryć wcześniej podczas swojej edukacji.

Dla dzieci, efektem stosowania nowoczesnych technik szybkiego uczenia się, jest: polepszenie koncentracji uwagi, poprawa funkcjonowania pamięci, opanowanie technik pamięciowych, rozwinięcie zdolności twórczego myślenia, nauka sporządzania nowoczesnych notatek, tj.: map myśli oraz łańcuchów zdarzeń, poszerzenie pola widzenia, nauka odpoczynku oczu, skrócenie czasu spostrzegania, wzbogacenie słownictwa i nawyku poznawania nowych słów, poszerzenie i pogłębienie zainteresowań intelektualnych.

Efektem tych zajęć jest również wzmocnienie motywacji uczniów do działania i uczenia się. Dzięki wzrostowi efektywności pracy umysłowej, uczniowie łatwiej osiągają zamierzone cele, zmniejsza się stres związany z nauką szkolną, a jednocześnie podnosi się poziom satysfakcji z własnych dokonań. Odkrywają swoje mocne strony, przezwyciężają sytuacje trudne, a nauka staje się systematyczna i konsekwentna.
Program kółka obejmuje następujące obszary:
1. Poznawanie siebie.
2. Wybór drogi edukacyjnej.
3. Rynek pracy.
4. Planowanie działa.
5. Gospodarowanie zasobami osobistymi i finansowymi.
Realizacja podzielona jest na trzy moduły:
1. Mogę, potrafię, chcę.
2. Przedsiębiorczo, czyli jak?
3. Bezpiecznie jak w banku.
Uczniowie uczą się m.in.: kreowania własnego wizerunku, gospodarowania posiadanymi zasobami,
zarządzania czasem, planowania i konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów, przewidywania skutków własnych działań,
gospodarowania finansami, oszczędzania i lokowania środków finansowych, sporządzania budżetu osobistego,
budżetu przedsięwzięcia, bezpiecznego korzystania z usług banku, korzystania z praw konsumenta.
Planują własną karierę zawodową poprzez wytyczanie ścieżki edukacyjnej i przekonują się o istnieniu zależności
między sukcesem w życiu zawodowym, a wykształceniem, kreatywnością i umiejętnością dostosowania się
do zmieniającej się struktury rynku pracy.
W Szkole Społecznej działa 3 ChGZ "Obrońcy Zielonej Planety" Hufca ZHP Chorzów.
Gromada Zuchowa zrzesza dzieci od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.
Podczas zbiórek nikt się nie nudzi! Bawimy się, pląsamy, śpiewamy, uczymy się ciekawych rzeczy. Zdobywamy sprawności, razem lub indywidualnie, bo każdy z nas ma inne zainteresowania, którymi dzieli się z innymi.
W weekendy jeździmy na biwaki, rajdy, a podczas wakacji spędzamy czas na obozie zuchowym.
Każde spotkanie jest przygodą, która może również Tobie się zdarzyć!
Zapraszamy !
Matmistrz, to kółko podczas którego uczniowie :
1. Poszerzają wiedzę o wiadomości i umiejętności spoza podstawy programowej.
2. Przygotowują się do konkursów.
3. Angażują się w organizację Święta liczby PI.
4. Rozwijają zainteresowania naukami ścisłymi.
5. Posługują się językiem matematyki.
6. Rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów i poszukiwania różnych dróg rozwiązań w sposób twórczy.

Teatrzyk "Żarcik" działa w naszej szkole już od 20 lat.
Uczestniczą w nim uczniowie klas 1-3, któryzainteresowani są teatrem, lubią wystepować na scenie i chcą roziwjać swoje artystyczne zdolności.
Teatrzyk " Żarcik" jest laureatem wielu konkursów i festiwali teatralnych na szczeblu miejskim oraz wojwódzkim.
Ubiegłoroczne osiągnięcia to zajęcie I miejsca w XV Festiwalu Kultury Młodzieży Szkół Podstawowych
i Gimanzjów i II miejsca w Miejskim Festiwalu kultury Młodzieży Szkolnej.
W zespole dzieci uczą się nie tylko sztuki aktorskiej, ale także współpracy, dyscypliny i odpowiedzialności
w grupie.
Od początku istnienia teatrzyku "Żarcik" zespół prowadzi pani Halina Krawczyk.

Zespół wokalno-taneczny "Mix" powstał w roku szkolnym 2013/2014 z myślą o najmłodszych uczniach naszej szkoły.
W zajęciach uczestniczą dzieic z klas "0" i I SSP, które lubią śpiewać i tańczyć.
Nasi mali artyści występowali w ubiegłym roku na szkolnych okazjonalnych imprezach oraz Festiwalu Twórczości Artystycznej.
Zespół prowadzą panie Halina Krawczyk i Monika Lubina.

Zajęcia kółka komputerowego odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia przeznaczone są dla każdego ucznia z klas 1-3, chętnego do rozszerzenia swojej wiedzy z informatyki.
W czasie ich trwania uwzględniane są potrzeby i zainteresowania uczniów.
Warto wdrożyć dzieci do świadomego posługiwania się komputerem już od klasy pierwszej.
Możliwość kontaktu z tym nowym urządzeniem jest dla dzieci wyzwaniem, które chętnie podejmują,
a zdobyte umiejętności obsługi komputera pozwolą im lepiej funkcjonować w szkole i życiu dorosłym.
Praca na kółku komputerowym ma za zadanie uświadomienie uczniom, że bawiąc się mogą dowiedzieć się wielu ciekawostek i posiąść nowe umiejętności.
W czasie zajęć dzieci poznają zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego,
przygotowują się do korzystania z techniki informatycznej w celu poszerzania wiedzy,
rozwijają swoje zainteresowania technologią informacyjną.
Uczestnicy rozwijają zainteresowania geografią, a także uczą się dostrzegania,
rozumienia i wartościowania zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym.
Podczas zajęć uczniowie prowadzą dyskusje o problemach współczesnego świata, proponują rozwiązania,
wzbogacają swój system wartości, realizują treści edukacji międzykulturowej.
Uzupełnieniem zajęć są projekcje filmów podróżniczych, a także organizacja szkolnego festiwalu podróżniczego.
Głównym celem kółka kulinarnego jest zainteresowanie uczniów sztuką kulinarną, jako pożyteczną umiejętnością
wykorzystywaną w życiu codziennym, a także jako formą spędzania czasu wolnego, która może rozwinąć się w interesujące i „smaczne” hobby.
Na zajęciach doskonalimy kunszt kulinarny uwzględniając najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia,
kształtujemy nawyki zdrowego odżywiania się, nabywamy i rozwijamy umiejętności posługiwania się różnym sprzętem AGD,
wyzwalamy swoją kulinarną kreatywność oraz konsumujemy przygotowane przez nas potrawy.
Łącząc przyjemne z pożytecznym miło spędzamy czas i doskonale się bawimy.

Przydatne strony