Nauczanie na odległość w SSP

  Zajęcia lekcyjne

 • Od 3 do 5 godzin zajęć lekcyjnych dla wszystkich klas prowadzona jest codziennie w formie zajęć online. Pozostałe lekcje prowadzone  są jako nauczanie zdalne. Plan schematu organizacyjnego nauczania na odległość przedstawiający podział zajęć lekcyjnych na zajęcia online i nauczanie zdalne w kolejnych tygodniach nauki podawany jest z wyprzedzeniem w dzienniku Librus.
 • Zajęcia online prowadzone są na platformie edukacyjnej Microsoft Teams zgodnie z planem nauczania na odległość. Nauczyciele prowadzący zajęcia systematycznie umieszczają na platformie MT zadania dla uczniów danej klasy oraz materiały wykorzystane w czasie zajęć. Informacje o materiale, które zostanie zrealizowany na danej lekcji, terminach kartkówek i sprawdzianów oraz zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem zadań są także zamieszczane w dzienniku Librus.
 • Nauczyciele kontaktują się z uczniami i ich rodzicami poprzez platformę MT, dziennik elektroniczny Librus oraz w uzasadnionych wypadkach  za pomocą poczty mailowej, telefonicznie oraz za pomocą innych komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.
 • Zajęcia online odbywają się zawsze z udziałem nauczyciela. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel jest dostępny na platformie MT, aby uczniowie, którzy mają problemy z wykonaniem zadań, mogli skorzystać z pomocy i wsparcia nauczyciela. 
 • W klasach 1-3 trzy pierwsze lekcje prowadzone są w postaci zajęć online. Pozostałe zajęcia lekcyjne mają formę nauczania zdalnego przy stałej gotowości nauczyciela do wsparcia uczniów w pokonywaniu trudności w opanowaniu materiału i wykonaniu zadań.
 • W klasach 4-8 każdego dnia, zgodnie ze schematem nauczania na odległość, jedna część lekcji  realizowana jest   w postaci zajęć online (4 lub 5 godzin lekcyjnych każdego dnia), a druga w postaci nauczania zdalnego. Podział taki wprowadzony został ze względu na konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych.
 • W czasie nauczania na odległość realizowana jest podstawa programowa w pełnym jej wymiarze oraz rozwijane są zainteresowania i pasje uczniów.
 • Nauczyciele przekazują wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, przygotowanych samodzielnie lub wykorzystują edukacyjne zasoby Internetu o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.).

Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub z opinią PPP

 • W okresie kształcenia zdalnego, oprócz zajęć lekcyjnych, odbywają się także w pełnym zakresie wszystkie zajęcia związane z indywidualizacją procesu nauczania, którymi są objęci uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią PPP. Nauczyciele prowadzący tego rodzaju zajęcia, po konsultacjach z rodzicami uczniów, mogą ustalić nowe terminy zajęć indywidualnych w taki sposób, aby sprzyjały one efektywności ich prowadzenia.

 Zajęcia opiekuńcze (klubowe)

 • Zarówno uczniowie klas 1-3, jak i uczniowie klas 4-8, mogą skorzystać z zajęć klubowych, chociaż mają one oczywiście inną formę niż te organizowane przed okresem pandemii. Codziennie  od godziny 14.00 do 17.00 w każdym z Klubów dyżuruje nauczyciel, który służy pomocą w odrabianiu zadań, proponuje ciekawie rozwijające sposoby spędzenia wolnego czasu. Każdy z uczniów ma poprzez platformę  Microsoft Teams możliwość rozmowy z  prowadzącymi zajęcia. W internetowym Klubie można również, w dowolnym momencie, skorzystać z plików z „pomysłami na nudę” takimi jak: słuchowiska, eksperymenty naukowe, ciekawostki o świecie.

Zajęcia pozalekcyjne

 • W szkole prowadzone są, poprzez platformę MT, następujące zajęcia dodatkowe: kółko biologiczne, kółko chemiczne, kółko plastyczne, kółko komputerowe, kółko kulinarne, kółko turystyczno-krajoznawcze, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, kółko geograficzne „Odkrywcy świata”, a także zajęcia rozwijające umiejętność szybkiego czytania i uczenia się o nazwie „Supermózg”. Niektóre z nich odbywają się online, pozostałe prowadzone są zdalnie, co wynika ze specyfiki zajęć. Podczas trwania zajęć zdalnych nauczyciel cały czas jest do dyspozycji ucznia, służąc mu radą i pomocą.

Święta, konkursy i uroczystości

 • Nie zapominamy o ważnych świętach, co ma odzwierciedlenie w uczniowskich pracach. W niektórych klasach obchodzimy również urodziny naszych uczniów. Dzięki platformie MT zorganizowany został apel z okazji 3Maja, Szkolny Festiwal Talentów.
 • Uczniowie systematycznie biorą udział w konkursach plastycznych, literackich, matematycznych oraz innych organizowanych drogą internetową.
 • Szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zaproś mnie na swoją lekcję” oraz „Australia wirtualnie zwiedza Polskę”.
 •  

 

  •