Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ REALIZOWANEJ W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • Zajęcia logopedyczne organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy i wymowy na podstawie przesiewowych badań logopedycznych przeprowadzanych wśród uczniów klas pierwszych na początku każdego roku szkolnego oraz dla uczniów ze wskazaniem do takiej pomocy,
 • Doradztwo i terapia psychologiczna organizowane dla uczniów i ich rodziców w oparciu o zalecenia wynikające z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz obserwacje i wnioski rodziców, uczniów, nauczycieli,
 • Terapia pedagogiczna organizowana dla uczniów z dysfunkcjami dyslektycznymi o różnym charakterze na podstawie zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub na podstawie uwag i zaleceń nauczycieli,
 • Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Zajęcia z surdopedagogiem organizowane dla uczniów z niedosłuchem centralnym i innymi dysfunkcjami narządu słuchu,
 • Zajęcia z socjoterapeutą organizowane dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym o różnym charakterze,
 • Zajęcia z Oligofrenopedagogiem organizowane dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową,
 • Klasowe i grupowe zajęcia rozwijające dla uczniów klas 1-3 organizowane dla uczniów w celu rozwijania ich zainteresowań oraz uzdolnień,
 • Zajęcia rozwijające umiejętność szybkiego czytania, zapamiętywania oraz uczenia się organizowane dla uczniów klas 1-3,
 • Zajęcia z rehabilitacji ruchowej organizowane dla uczniów z dysfunkcjami ruchowymi po porażeniu mózgowym,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Szkolenia i warsztaty dla Rodziców i uczniów.

 

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W SZKOLE i INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

mgr Urszula Kulej: pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta,
mgr Joanna Głuch: pedagog z zakresu terapii pedagogicznej,
mgr Agnieszka Światowska: oligofrenopedagog,
mgr Agnieszka Krawczyk: oligofrenopedagog,
mgr Martyna Pawlak-Madej: tyflopedagog,
mgr Alina Hoszek: logopeda, pedagog z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera,
mgr Joanna Parczyk: psycholog,
mgr Beta Gajek-Trzaska: fizjoterapeuta.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie,
Ośrodek „Szansa” w Chorzowie: Tyflopedagogika,
Centrum „Ventura” w Bobrownikach: Pomoc Psychologiczna,
Dąbrówka Silesia w Gliwicach: Pomoc Psychologiczna,
Akademia Zdrowia „Fizjofit” w Katowicach: Rehabilitacja Ruchowa,
Centrum Terapeutyczne „Sens” Gliwice: Integracja Sensoryczna ,
EEG Biofeedback,
Pracownia „Formart” w Katowicach: Arteterapia.