Polityka Cookies i Obowiązek informacyjny RODO

Polityka Cookies i Obowiązek informacyjny RODO

Pliki cookies – co to jest?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane pomiędzy stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych formularzy i ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej czy robienie zakupów w sklepach internetowych. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?

Dzięki plikom cookies użytkownik może dostosować przeglądane strony do swoich potrzeb. Cookies umożliwiają odróżnienie osób odwiedzających stronę i wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Dzięki nim do użytkownika trafiają w pełni spersonalizowane treści. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji.

Z jakich plików cookies może korzystać nasz serwis?

W ramach serwisu możliwe jest wykorzystywanie trzech rodzajów cookies. Cookies sesji (cookies tymczasowe) to pliki generowane podczas przeglądania stron serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Cookies trwałe podczas odwiedzin strony zostają zapisane na urządzeniu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają natomiast optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Jak modyfikować ustawienia cookies?

Mechanizm zapisywania i wysyłania plików cookies zależny jest od konfiguracji przeglądarki zainstalowanej na wykorzystywanym do przeglądania Internetu urządzeniu. Automatyczną obsługę cookies można zablokować w ustawieniach każdej przeglądarki, jednak może to spowodować ograniczenia związane z korzystaniem z danej strony internetowej.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r (zwane dalej: RODO) informuje, co następuje:

ADMINISTRTOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” ul. Stefana Batorego 46 41-506 Chorzów telefon: 32 2466 214.

DANE OSOBOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, z którym Pan/Pani może skontaktować się pisemnie na adres: Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” ul. Stefana Batorego 46 41-506 Chorzów telefon: 32 2466 214 , za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spoleczna.org lub numeru telefonu: 32 2466 214.

ORGAN NADZORCZY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

b) Wykonywania czynności zgodnie z udzielona zgodą;

c) Identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka;

d) Świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;

e) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.: zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym również monitoringu placówek – z zachowaniem prywatności i godności osób; dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;

f) innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynnościami statystycznymi.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

5) Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

OKRES, PRZE KTÓRY DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

6) Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przepisami prawa.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

7) Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów.

SPRZECIW LUB WYCOFANIE UDZIELONEJ ZGODY

8) Pan/Pani może złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan/Pani dobrowolnie. Zawsze Pan/Pani może wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

POZOSTAŁE PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

9) Panu/Pani przysługuje także prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, z tym że nie może ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH, KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych bądź być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Mogą z niniejszego wyniknąć konsekwencje określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. Wyrażanie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

11) Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe nie będą profilowane. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.